Safety Training

Posted on Apr 22, 2016

Safety Training

บริษัท ยูนิเวฟ จำกัด ได้จัดการอบรมเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การทำงานในที่อับอากาศ และการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ในการทำงานในที่อับอากาศ การดับเพลิง การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือและช่วยชีวิตเบื้องต้นอย่างถูกวิธี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติ และการป้องกันในสภาวะที่ไม่ปลอดภัย และเพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว และสังคม โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 25 กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2558 โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 30 คน

 

Gallery

 

Comments are closed.