Uniwave-Elaflex Golf Cup 2016

Posted on Apr 22, 2016

Uniwave-Elaflex Golf Cup 2016

ปฏิทินกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า

ปฏิทินกำหนดการจัดงาน : Uniwave-Elaflex Golf Cup 2016 (ครั้งที่ 16)
วัตถุประส่งค์ : เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีในกลุ่มคู่ค้า ธุระกิจน้ำมันและปิโตร-เคมี
กำหนดวันแข่งขัน : ในวันเสาร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม 2016
สถานที่การแข่งขัน : อยู่ระหว่างการดำเนินการของฝ่ายจัดการแข่งขัน
โดยจะแจ้งใหทราบภายในเดือนมกราคม 2016

 

 

Gallery

Comments are closed.