Procurement

จัดซื้อจัดหา สินค้าตามความต้องการของลูกค้าจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกจากกลุ่มประเทศยุโรป โดยเฉพาะจากเยอรมัน และจากประเทศอเมริกา